Click or drag a file to this area to upload.

Regulamin reklamacyjny

 1. Definicje: a) rep-air.pl  świadczące usługi regeneracji systemów Air Max. 
  b) Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zleca firmie regenerację systemów Air Max.
  c) Systemy Air Max – produkty zawierające system Air Max poddane procesowi regeneracji.

 2. Zakres reklamacji:
   a) Reklamacje dotyczą wyłącznie niewłaściwie wypełnionych poduszek Air Max, które były przedmiotem regeneracji.
  b) Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe po odbiorze zregenerowanych systemów Air Max wynikłe z niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania ze strony klienta.

 3. Zgłaszanie reklamacji: a) Klient ma prawo zgłosić reklamację osobiście w siedzibie firmy, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@rep-air.pl. 
   b) Reklamacje powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty odbioru zregenerowanych systemów Air Max.
   c) Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane klienta, numer zamówienia/regeneracji, datę zakupu/regeneracji oraz szczegółowy opis wady.

 4. Rozpatrzenie reklamacji:
   a) Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni od daty jej zgłoszenia.
   b) Po rozpatrzeniu reklamacji, klient zostanie powiadomiony o podjętej decyzji w formie pisemnej lub elektronicznej.

 5. Naprawa lub wymiana:
   a) Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, firma podejmie działania mające na celu naprawę lub wymianę niewłaściwie wypełnionych poduszek Air Max.
  B)W przypadku niemożliwości naprawy lub braku dostępności wymiennych produktów, firma zwróci klientowi równowartość ceny regeneracji.

 6. Gwarancja:
  a) Firma udziela gwarancji na usługę regeneracji systemów Air Max przez okres 30 dni od daty odbioru zregenerowanych produktów.
   b) Gwarancja obejmuje wyłącznie niewłaściwie wypełnione poduszki Air Max.
  c) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z normalnego zużycia produktów po regeneracji.

 7. Odpowiedzialność:
   a) Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania systemów Air Max po regeneracji.
   b) Maksymalna odpowiedzialność firmy za uszkodzenia wynikłe z regeneracji systemów Air Max ogranicza się do wartości ceny regeneracji.

 8. Odszkodowanie:
  a) W przypadku uznania reklamacji za zasadną, firma jest zobowiązana do udzielenia klientowi odszkodowania.
  b) Wartość odszkodowania nie może przekroczyć ceny usługi regeneracji systemów Air Max, gdyż obuwie z uszkodzonym systemem Air Max traci swoją wartość.

 9. Postanowienia końcowe:
  a) Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej między firmą a klientem.
  B) Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu reklamacyjnego w drodze pisemnej informacji dla klientów z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.